Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

Historia nazwisk na kresach północno-wschodnich Rzeczpospolitej (XVI-XVIII w.)

Leonarda Dacewicz

Archiwum
978-83-7431-408-4
2014
A5
462
24 zł + VAT

Opis książki

Niniejsza praca powstała w ramach zespołowego projektu badawczego „Historia nazwisk polskich w XVI–XVIII wieku”, realizowanego w Instytucie Slawistyki PAN w Warszawie.
Kierownikiem zespołu była profesor Zofia Kowalik-Kaleta. Opracowanie historii nazwisk z obszaru północno-wschodnich kresów Rzeczpospolitej przypadło w udziale autorce tej książki.
Metoda opracowania uwzględnia założenia zastosowane w monografii Historia nazwisk polskich. Na tle społecznym i obyczajowym (XII–XV wiek) autorstwa Z. Kowalik-Kalety, t. I, Warszawa
2007 (zob. Wprowadzenie, s. 11-19). Celem opracowania jest ukazanie ewolucji nazwisk na obszarze północno-wschodnich kresów Rzeczpospolitej z uwzględnieniem szerokiego tła historycznego: uwarunkowań administracyjnych, gospodarczych, społecznych, politycznych, kulturowych
i konfesyjnych w okresie od XVI do końca XVIII w.
Należy wspomnieć, że od 2007 roku ukazują się kolejne tomy Antroponimii Polski od XVI do końca XVIII wieku, które zawierają wybór artykułów hasłowych oraz wykazy nazwisk wraz z chronologią i geografią. Cele, założenia i przedmiot badań są podobne do tych, które uwzględniono i zrealizowano w tej pracy. Niemniej obie prace zdecydowanie różnią się metodą opracowania, jak również zasobem analizowanych nazwisk. W Antroponimii Polski ze zrozumiałych względów ilość źródeł zawierających materiał antroponimiczny z kresów północno-wschodnich Rzeczpospolitej jest
dość skromna, stąd też w zasobach analizowanych w tych pracach antroponimów udział nazwisk identycznych jest niewielki. Tak więc omawiane prace w pewnym stopniu (ograniczenie do
obszaru kresów północno-wschodnich) uzupełniają się. Ze Wstępu.