Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

Lakunarne jednostki wielowyrazowe w perspektywie międzyjęzykowej

Joanna Szerszunowicz

Filologia polska
978-83-7431-505-0
2016
A5
424
26 zł + VAT

Opis książki

Zjawisko lakunarności ma charakter złożony i może być analizowane w różnych perspektywach badawczych, poczynając od takich, w których pojęcie luka nie wystąpi – mówić się będzie raczej o różnej organizacji
w sferze języka – po ujęcia sformalizowane, w których zakłada się istnienie w systemie językowym miejsc pustych. Propozycja przyjęta w niniejszej pracy, bliższa ujęciom formalnym, stanowi jedno z możliwych ujęć
analizowanych zagadnień, pozwalające na przeprowadzenie analizy gradacji ekwiwalencji międzyjęzykowej zebranych jednostek. Rozważania i propozycje rozstrzygnięć problemów badawczych przedstawione w niniejszej monografii to efekt badań prowadzonych przez kilka lat. Wyniki tych prac były przedstawiane na konferencjach naukowych. Na podstawie niektórych wystąpień powstały artykuły, w których podjęto zagadnienia z zakresu lakunarności. Część z nich – wymienionych w nocie bibliograficznej – po uaktualnieniu została włączona do książki. (Ze Wstępu).