Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

O Wydawnictwie

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku jest jednostką organizacyjną podległą Rektorowi Uniwersytetu w Białymstoku, a bezpośredni nadzór nad jego działalnością sprawuje  prorektor  Uniwersytetu w Białymstoku ds. nauki.

W  1972 roku rozpoczęła działalność Sekcja Wydawnicza powołana zarządzeniem kierownika ds. Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W pierwszych latach istnienia zajmowano  się powielaniem publikacji pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego na potrzeby studentów  oraz  biblioteki Filii UW.

19 czerwca 1997 roku Sejm Rzeczypospolitej uchwalił ustawę powołującą z dniem 1 października 1997 roku  Uniwersytet w Białymstoku. W tym samym roku zreformowano Sekcję Wydawniczą: zgodnie ze Statutem Uniwersytetu w Białymstoku zmieniono nazwę na Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ustanawiając je jednostką ogólnouczelnianą.

W ciągu 19 lat (1997-2016) działalności w oficynie  opublikowano 974 tytuły w nakładzie 158 460  egzemplarzy. Edycje Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku rozpowszechniane są na terenie całego kraju oraz za granicą. Nakładem  Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku ukazują sie monografie, prace zbiorowe, materiały konferencyjne, podręczniki, periodyki,  informatory oraz czasopisma naukowe.  W omawianym okresie ukazało się 17 tytułów czasopism – 112 numerów  w nakładzie 23 400 egzemplarzy. Czasopisma publikowane w Wydawnictwie Uniwersytetu w Białymstoku indeksowane są w następujących bazach:  CEJSH,  IC Journals Master List, PBN – Polska Bibliografia Naukowa, ,CEEOL,  BazHum, ERIH Plus, DOAJ, DBLP Computer Science Bibliography, Baz Ekon, Scopus, EBSCO, Index Copernicus.

Wydawane tytuły uzyskały szereg nagród i wyróżnień:

– w 2000 roku – nagrodę specjalną ATENA  za najlepiej wydaną książkę akademicką –Józef Maroszek, Pogranicze Litwy i Korony w planach Zygmunta Augusta;
– w 2002 roku – nagrodę specjalną Magazynu Literackiego Książki Biblioteka Analiz  za najlepiej wydaną książkę akademicką – Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, pod red. Jolanty Sztachelskiej i Elżbiety Dąbrowicz,
–  w 2002  roku wyróżnienie Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych za książkę autorstwa Antoniego Mironowicza  Kościół prawosławny w dziejach dawnej Rzeczypospolitej;
–  w 2004 roku – wyróżnienie jury konkursu na najlepszą książkę akademicką za publikację  Starobiałoruska lite­ratura XI-XVIII w., pod. red. Haliny Twaranowicz;
–  w 2007 roku nagrodę  „Polityki” w dziedzinie najnowszej historii Polski przyznano Krzysztofowi Buchowskiemu za książkę  Litwomani i polonizatorzy. Mity, wzajemne postrzeganie i stereotypy w stosunkach polsko-litew­skich w pierwszej połowie XX wieku;
–  w 2012 roku wyróżnienie za najlepszą książkę akademicką AKADEMIA  – Stosunki polsko-białoruskie w XX wieku autorstwa  Heleny Głogowskiej;
– w 2013 roku nagroda główna – Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za książkę Violetty Wejs-Milewskiej Wykluczeni – wychodźstwo, kraj. Studia z antropologii emigracji XX wieku (idee, osobowości, instytucje);
– w roku 2013 wyróżnienie za najlepszą książkę akademicką XVII Poznańskich Dniach Książki Naukowej za  Dzieje województwa podlaskiego do  1795 roku,  autorstwa Józefa Maroszka:
– w roku 2016  nominacja w Konkursie Gaudeamus na XX Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie za książkę  ks. Archimandryty Warsonofiusza (Doroszkiewicza) Dzieje wschodnich Rzymian.
 

Wydawnictwo uczestniczyło  w międzynarodowych wystawach Polskiej Książki Naukowej w Londynie, Kijowie, Wilnie, Petersburgu,  Moskwie, Watykanie, Madrycie, Wiedniu, Paryżu, Monachium oraz w  konferencjach  organizowanych przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych, a także w ogólnopolskich sympozjach  i prestiżowych  targach  książki akademickiej m.in. w Poznaniu, Warszawie, Krakowie.

 

Publikacje autorów Uniwersytetu w Białymstoku znajdują się w następujących bibliotekach:

Columbia University,  University of  Illinois,  Indiana University,  Library of Congress, New York Public Library,  Stanford University,  University of  Toronto, Yale University, Bayerischen Staatsbibliothek, Harvard University,  University of Chicago, Princeton University, Herder Institut, Cambridge University, University of Indiana, Universitätsbibliotek der Humboldt – Universität zu Berlin,  University of Michigan.

Aktualnie Zespół Wydawnictwa składa się z osób:

redaktor naczelna: mgr Elżbieta Kozłowska-Świątkowska

redaktor prowadzący; dr Beata Edyta Dworakowska

redaktor techniczny: mgr Stanisław Żukowski

specjalista ds. dystrybucji:  Kinga Dolida

starszy specjalista: mgr Małgorzata Sadłowska-Suprun

 

 

W maju 2007 roku redaktorem naczelnym Wydawnictwa została mgr Elżbieta Kozłowska-Świątkow­ska, absolwentka filologii polskiej i kursów edytorskich, poetka, pisarka, eseistka, biograf, redaktor i edytor ksią­żek literackich i naukowych. Jako redaktor-wydawca pracuje od 1982 roku, kolejno jako redaktor mery­toryczny, kierownik literacki, dyrektor i redaktor naczelna oficyn wydawniczych; początkowo w Krajowej Agencji Wydawniczej, następnie w Wydawnictwie Artystycznym „Nowa Era”, Oficynie Wydawniczej „Twoja Książka”, Oficynie Wydawniczej „Wybór”, Wydawnictwie „Domu Książki”, Wy­dawnictwie Uniwersyteckim Trans Humana. Współpracowała z Współczesną Oficyną Supraską i Fundacją im. Leopolda Kronenberga, a także z Wydawnictwem Kurii Arcybiskupiej i Metropolitalnej w Białymstoku, z Polskim Towarzystwem Histo­rycznym w Białymstoku oraz wydawnictwami w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i w Szwecji. W swoim dorobku edytorskim ma blisko 400 tytułów, w tym albumy, monografie, klasykę polską i obcą, publikacje naukowe, podręczniki.  Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich,  Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych oraz The International Biographical Center (Camb­ridge) i American Biographical Institute (ABI).

Wydawnictwo na zasadzie outsourcingu współpracuje z czterema redaktorami merytorycznymi
i trzema redaktorami technicznymi. Opracowanie graficzne wykonuje dwóch grafików. Osoby te posiadają wysokie referencje zawodowe.
Publikacje Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku, nowości i zapowiedzi wydawnicze są zamieszczane w dodatku do „Forum Akademickiego”.
Edycje są dostępne na stronach internetowych Wydawnictwa, które prowadzi księgarnię internetową: www.wydawnictwo.uwb.edu.pl.
Książki publikowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku można nabyć w księgarniach na terenie całego kraju m.in. w księgarniach naukowych w Warszawie, Łodzi,
Krakowie, Lublinie, Katowicach, Gdańsku, Olsztynie, Bydgoszczy, Poznaniu, Siemiatyczach.