Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

*Paryż * Londyn * Monachium * Nowy Jork * Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, tom II

Violetta Wejs-Milewska, Ewa Rogalewska (red.)

Historia, Socjologia, Prawo
978-83-7431-463-3
2015
B5
992
53 zł + VAT

Opis książki

Bo w istocie emigracja każdego typu jest świadectwem żywotności narodu.
Emigracja zarobkowa zaświadcza jego żywotność biologiczną,
emigracja polityczna jego żywotność moralną.

Niniejsza publikacja Paryż - Londyn - Monachium - Nowy Jork. Powrześniowa emigracja na mapie kultury nie tylko polskiej II w sposób naturalny kontynuuje, a także ba¬dawczo rozwija oraz pogłębia problematykę wychodźstwa kulturalnego i politycznego II Rzeczypospolitej po 1939 r. Tę tematykę podjęliśmy, wydając w 2009 r. pierwszy tom mo¬nograficzny o tym samym tytule, będący owocem interdyscyplinarnej konferencji o podob¬nym charakterze. Uważamy, że ponowne skierowanie wysiłku badawczego w obszary zaryso¬wane przed siedmioma laty jest wciąż zasadne i pożądane. Przede wszystkim pozwala wzbogacić dzisiejszy, bez wątpienia imponujący, stan wiedzy o emigracji politycznej, kultural¬nej (i literackiej) o nowe wątki i sprawy dotąd niepodjęte, a zatem nieznane czy też z rozmai¬tych powodów przemilczane, a także twórczo naświetlić problemy, które z dzisiejszej perspek¬tywy wydają się istotne. Osobnego znaczenia nabierają podjęte w naszym drugim tomie monografii próby reinterpretacyjne, możliwe dzięki badawczej pracy "u źródła", tj. dzięki eks¬ploracji rozmaitych zasobów archiwalnych (autorskich i instytucjonalnych), znajdujących się zarówno za granicą, jak i w kraju. Interesujące, zwłaszcza w tym kontekście, okazało się spoj¬rzenie na środowisko wychodźcze przez pryzmat narosłych już interpretacji, utrwalonych przez ponad dwadzieścia pięć lat rozpoznań krajowych i ocen wartościujących ciążących na przyzwyczajeniach recepcyjnych badaczy (wpływając tym samym na nastawienie przygod¬nych czytelników literatury emigracyjnej), które - podkreślmy - w równym stopniu wzmac¬niają zarówno pozytywne, jak i negatywne stereotypy. Chodzi zwłaszcza o działania i aktyw¬ność znanych postaci emigracji niepodległościowej po wrześniu 1939 r.; ta kwestia w podobnym stopniu dotyczy również funkcjonowania samych instytucji poza Polską. (Ze Wstępu).