Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

Patriarchaty Wschodu w dziejach Rzeczypospolitej (1583-1601)

Ks. archimandryta Andrzej Borkowski

Teologia
78-83-7431-403-9
2014
B5
392
zł + VAT

Opis książki

Głównymi walorami pracy naukowej archimandryty dr. Andrzeja Borkowskiego jest dokładna analiza tekstów źródłowych. Dlatego jego badania nie ograniczyły się jedynie do terenu Polski i Grecji, ale objęły także Konstantynopol, Ukrainę i Rosję. Obok licznych źródeł ważne miejsce zajmuje bogata bibliografa, na którą się powołuje w celu obiektywnej analizy źródeł i wydarzeń. Jednocześnie autor nie waha się polemizować ze stanowiskiem poszczególnych naukowców, podejmując krytykę wobec działalności omawianych postaci i utartych opinii. Zaletą pracy badawczej jest bez wątpienia próba systematycznego ukazania działalności wybitnych przedstawicieli i protagonistów z kręgu patriarchatów Wschodu.
Oryginalność pracy nie podlega zatem wątpliwości, ponieważ po raz pierwszy temat został
opracowany w sposób systematyczny pod kątem wkładu patriarchatów Wschodu w rozwój
Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej. Do tej pory w istniejącej bibliografii temat był traktowany fragmentarycznie, z niedostatecznym wykorzystaniem archiwów, z wieloma nieścisłościami i błędną interpretacją tekstów źródłowych. Prof. dr hab. Dimitris Gonis (Uniwersytet Ateński).

Autor rozprawy wykorzystuje obszerną literaturę obcojęzyczną, zwłaszcza grecką. […] Główną wartością recenzowanej książki jest pokazanie oddziaływania patriarchów wschodnich na życie religijne prawosławnych w Rzeczypospolitej, wsparcie antyunijności i walki o równe prawa wyznawców „wiary greckiej”. Z tego zamierzenia autor pracy wywiązał się doskonale, z powodzeniem zrealizował postawiony sobie cel wypełnienia luki w badaniach nad tą tematyką i uczynił to w sposób kompetentny, na drodze rzetelnego wysiłku badawczego. Zwraca uwagę podjęcie przez autora rozprawy problemów spornych i drażliwych z punktu widzenia narodowego i religijnego. (...) W rezultacie powstało nowatorskie opracowanie o wielkich walorach poznawczych. Praca stanowi ważny wkład w poznanie dziejów Cerkwi prawosławnej w Rzeczypospolitej i jej powiązań z patriarchatami wschodnimi. Prof. zw. dr hab. Antoni Mironowicz (Uniwersytet w Białymstoku).