Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

Prywatne szkoły średnie ogólnokształcące i zawodowe w województwie białostockim w II Rzeczypospolitej

Agnieszka Suplicka

Pedagogika
978-83-7431-475-6
2015
B5
468
26 zł + VAT

Opis książki

W ostatnich latach wśród historyków wychowania wzrosło zainteresowanie okresem międzywojennym. W literaturze przedmiotu przedstawiono opracowania poświęcone problematyce szkolnictwa wybranych regionów Polski, jak na przykład Pomorza, Warmii, Galicji czy Wielkopolski. Stan badań nad dziejami szkolnictwa prywatnego jest jednak niepełny; wciąż brakuje opracowań poświęconych tej tematyce w ujęciu regionalnym. Historycy oświaty podejmują głównie kwestię genezy szkolnictwa niepublicznego i jego miejsca w polskim systemie oświatowym, dostępności materiałów źródłowych, warunków materialnych szkół oraz analizują zagadnienia dotyczące nauczycieli i uczniów.
Wprawdzie problematyka szkolnictwa na terenach II Rzeczypospolitej, w tym Białostocczyzny, była niejednokrotnie przedmiotem badań historyków i pedagogów, to jak dotąd obraz prywatnych szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych w województwie białostockim w II Rzeczypospolitej na tle dorobku polskiej historiografii oświatowej jest wciąż niepełny i naświetlony fragmentarycznie. Niewiele uwagi poświęca się nadal szkolnictwu dla mniejszości narodowych, których losy były ściśle związane z wydarzeniami na ziemiach II Rzeczypospolitej. Z uwagi na brak w literaturze naukowej takiego opracowania zamysłem autorki niniejszej książki było wypełnienie tej luki.(Ze Wstępu).