Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

RODO

Ochrona danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Współadministratorami danych osobowych są:
1) Współadministrator 1 – Uniwersytet w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok. W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych na adres: iod@uwb.edu.pl
2) Współadministrator 2 – Politechnika Białostocka, z siedzibą w Białymstoku, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok. W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych na adres: iod@pb.edu.pl
2. Na podstawie umowy o współadministrowaniu zbioru danych osobowych dotyczących osób zapraszanych i biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Strony,  Współadministrator 1 prowadzi wspólny zbiór danych osobowych, w którym znajdują się zbiory danych osobowych Współadministratorów. Każdy Współadministrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w zbiorze Współadministratora 1 pod warunkiem, że przetwarzanie jest realizowane w celu określonym w pkt. 5 i pkt 7.
3. W ramach umowy o współadministrowanie zawarte pomiędzy Współadministratorami uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO,
W szczególności uzgodniliśmy, że:
3.1. Obaj Współadministratorzy są odpowiedzialni za wykonanie obowiązku informacyjnego, co oznacza, że Właściciel danych otrzyma szczegółową informację na temat obowiązków dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów.
3.2. Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za umożliwienie wykonania praw Właściciela danych osobowych, a Współadministrator 1 odpowiada za zrealizowanie żądań Właściciela danych osobowych.
3.3. W każdym przypadku Współadministrator przekaże żądanie wykonania praw właściciela danych osobowych Współadministratorowi, który przetwarza dane osobowe.
4. Punkt kontaktowy
Ustanowiliśmy wspólny punkt kontaktowy, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail prorektor.nauka@uwb.edu.pl, telefon (+48) 85 745 79 00 lub pisemnie na adres siedziby Współadministratora 1.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
5.1. Informacyjnym i promocyjnym – utworzenie galerii zdjęć z uroczystości i publikacja na stronach internetowych administrowanych przez Współadministratorów oraz ich subdomenach, portalach społecznościowych oraz relacja video i transmisja on-line z uroczystości – na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.
5.2. Archiwizacji  (na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r. poz. 650, z późn. zm.)
6. Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym podmiotom: mediom na podstawie przepisów prawa prasowego oraz innym podmiotom, którym obowiązek przekazania danych osobowych będzie wynikać z przepisów prawa.
7. W przypadku osób, które otrzymały imienne zaproszenia na uroczystość, Współdministratorzy przetwarzają również dane obejmujące imię, nazwisko i adres kontaktowy, tytuł/funkcja/stanowisko, telefon kontaktowy. Dane te są przetwarzane wyłącznie w celu informowania o uroczystościach i ważnych wydarzeniach organizowanych przez Współadministratorów i nie będą udostępniane innym podmiotom.
8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
9. Pani/Pana dane przechowywane będą do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody, a zakresie archiwizacji przez okres 1 roku.
10. Zgoda udzielona przez Panią/Pana  jest dobrowolna, ale niezbędna do wzięcia udziału w inauguracji roku akademickiego 2018/2019. Brak udzielenia zgody uniemożliwi wzięcie udziału w w/w wydarzeniu.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej wycofaniem,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) wniesienia sprzeciwu,
f) przenoszenia danych.
Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie żądania pod adres e-mail wskazany w punkcie kontaktowym lub pisemnego podania do Uczelni.
12. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
13. Informujemy, że Współadministratorzy nie przetwarzają podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.