Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

Sprzedaż

REGULAMIN

 

Sprzedaży książek i czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku

 

Sprzedawcą jest:

Uniwersytet  w Białymstoku, ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok;
Numer  NIP: 542-23-83-747,  
REGON  050562207,
NIP UNIJNY  PL 5422383747,
Konto UwB: Bank Millennium SA, Białystok  86  1160  2202  0000  0000  6000  1031,
Telefon kontaktowy  +48 (85) 745 71 02,  +48 (85) 745 71 20

 

zwany w dalszej części  niniejszego regulaminu  Sprzedawcą

Uniwersytet w Białymstoku  poprzez  swoją oficynę wydawniczą  jaką  jest  Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku świadczy usługi sprzedaży swoich publikacji  (książek i czasopism) na zamówienie klienta  indywidualnego (osoby fizycznej) lub instytucji (osoby prawnej). Zamawiane  publikacje  są sprzedawane  bez pośrednictwa osób trzecich. Książki zamieszczone na stronie internetowej Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku są publikacjami  realizowanymi wyłączne w Wydawnictwie Uniwersytetu w Białymstoku.

Ceny książek są wyrażone w PLN (złotych polskich). Z chwilą realizacji sprzedaży,  jest doliczany do ceny książki podatek VAT w wysokości 5 %  do każdego egzemplarza.

 

Składanie zamówienia 

Zamówienia na publikacje można składać za pośrednictwem:

drogą internetową na adres: ac-dw@uwb.edu.pl

listownie na adres: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok

 

W zamówieniu należy podać:

zamawiany tytuł

ilość zamawianych egzemplarzy

a) zamówienie indywidualne – osoby fizycznej,  dane  i adres zamawiającego: (nazwisko,  imię, ulica, numer domu i mieszkania, miasto, kod pocztowy, telefon, adres e-mail);
b) zamówienie instytucji – osoby prawnej, pełna nazwa instytucji, adres, NIP, miasto, kod pocztowy, ulica , telefon, adres e-mail oraz imię i nazwisko osoby  zamawiającej;
c) pełny adres dostawy, (jeżeli jest inny niż zamawiającego)

Sprzedający  zastrzega  sobie prawo  odmowy realizacji zamówienia, jeżeli w złożonym zamówieniu  brakuje  numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

 

TERMINY  REALIZACJI  ZAMÓWIEŃ

Realizacja zamówienia  następuje  w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia  zamówienia. Dostawa przesyłki nastąpi za pośrednictwem Poczty Polskiej. Czas  przesyłki na terenie Polski trwa około 4 dni roboczych.

Zamówienia klientów, którzy mają zawartą umowę z firmą kurierską, realizowane są w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W zamówieniu należy podać dane kontaktowe  firmy kurierskiej,

Wysyłka zamówionej  książki jest realizowana jako zwykła (ekonomiczna). Na życzenie zamawiającego przesyłka może zostać wysłana jako priorytet (za dodatkową opłatą  wg stawek Poczty Polskiej).

 

ZASADY  PŁATNOŚCI  I  WYSYŁKI

Klienci indywidualni

Klientom indywidualnym wysyłamy książki Pocztą Polską – płatne przelewem na rachunek Sprzedającego (przedpłata). Przy płatności przelewem bankowym książki wysyłamy Pocztą Polską doliczając do ceny książek  koszty  wysyłki, które ponosi Zamawiający wg tabeli opłat za przesyłki pocztowe Poczty Polskiej. Do przesyłki dołączona jest faktura.

Klienci instytucjonalni

Instytucjom (osobom prawnym) wysyłamy książki Pocztą Polską – płatne przelewem na rachunek Sprzedającego. Przy płatności przelewem bankowym książki wysyłamy Pocztą Polską doliczając do ceny książek  koszty  przesyłki. Koszt wysyłki  ponosi Zamawiający Do przesyłki dołączona jest  faktura z 14 dniowym terminem płatności.

 

CENNIK WG POCZTY POLSKIEJ
(z dn. 01.02.2017 r.)

PRZESYŁKI POLECONE
Nazwa usługi Opłata (w złotych)⃰
Przesyłka polecona, w tym nadana na poste restante EKONOMICZNA PRIORYTETOWA
GABARYT A GABARYT B GABARYT A GABARYT B
do           350 g 5,20 9,80 6,80 10,00
ponad     350 g    do  1 000 g 5,90 10,80 7,20 11,00
ponad  1 000 g    do  2 000 g 8,50 12,60 11,00 14,50

⃰  Opłata za przesyłkę poleconą zawiera opłatę za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej w wysokości 2,90 zł.

 

PACZKI POCZTOWE
Nazwa usługi Opłata (w złotych)
  Przesyłka pocztowa, w tym nadana na poste restante EKONOMICZNA PRIORYTETOWA
GABARYT A GABARYT B GABARYT A GABARYT B
do           1 kg 13,00 15,00 14,00 16,00
ponad     1 kg    do    2 kg 15,00 16,00 16,00 17,00
ponad     2 kg    do    5 kg 18,00 19,00 19,00 20,00
ponad   10 kg    do  10 kg 24,00 25,00 25,00 26,00

 

Wszystkie podane opłaty zamieszczone w tabelach opłat  za przesyłki obowiązują wyłącznie na terenie Polski.

W przypadku zamówień z zagranicy prosimy o wcześniejszy kontakt z Wydawnictwem Uniwersytetu w Białymstoku w celu ustalenia kosztów dostawy.

Koszty przesyłki obliczane są według cennika Poczty Polskiej.

 

RABATY

Sprzedawca nie udziela rabatów zarówno klientom indywidualnym jak też instytucjom

 

ZWROTY

Zgodnie z art. 27 ustawy  z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta,  w ciągu 14 dni od daty otrzymania  książki  klient ma prawo zrezygnować z jej zakupu  bez podawania przyczyny. Powiadomienia o odstąpieniu zakupu książki można dokonać drogą pisemną za pomocą „Formularza odstąpienia od umowy”

Warunkiem przyjęcia zwrotu jest nienaruszony stan książki. Sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty stanowiącej równowartość zakupionej książki w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania

Klient odsyła książkę łącznie z otrzymanym dokumentem zakupu (fakturą) na koszt własny.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości książki, jeżeli  korzystano  z   niej  w  sposób wykraczający do zapoznania się z jej tytułem i spisem treści

W trakcie zwrotu klient jest zobowiązany podać nr konta na jaki  nastąpi zwrot należności (przelewem), lub adnotację, że zwrot kosztów należy wysłać pod wskazany adres na fakturze.

 

WZORY

 Gotowy druk do pobrania:
FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 Gotowy druk do pobrania:
FORMULARZ ZAMÓWIENIA NA KSIĄŻKI

Wzór „Oświadczenia” (formularza) odstąpienia od umowy zakupu książki.

Adresat (osoba prawna lub fizyczna, pełny adres pocztowy oraz, numer faksu i  adres e-mail)

…………………………………………………………………………………………………..

b) Ja/My, niniejszym informuję/informujemy   o   moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży

następujących książek,………………………………………………………………………………………..

c) Data odbioru książek, ………………………………………………………………….

d) Imię i nazwisko konsumenta (-ów), ………………………………………………………………

e) Adres konsumenta (-ów)  …………………………………………………………………………….

f) Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)…………………

g) Data ……………………………………………………………….

 

Formularz odstąpienia od zakupu książki powinien zostać przesłany  na adres  Sprzedającego:

Listownie na adres Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok,

Lub w formie załącznika meila na adres  e-mail: ac-dw@uwb.edu.pl

Sprzedawca potwierdzi listownie lub na adres e-mail  Zamawiającego otrzymanie „Oświadczenia”

o odstąpieniu od zakupu książki.

REKLAMACJA (wadliwe egzemplarze),

Przesyłka niezgodna z zamówieniem

W przypadku, gdy do Zamawiającego zostanie dostarczony  wadliwy  egzemplarz książki,     (z defektem technicznym – brak stron, nieczytelny druk) lub przesyłka jest niezgodna z zamówieniem (lub brak w przesyłce informacji  o niezałączeniu danego tytułu), powinien niezwłocznie w terminie 14 dni roboczych powiadomić Sprzedawcę. Powiadomienia o reklamacji można dokonać drogą elektroniczną, telefoniczną lub też listownie nie adres  Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku, telefonicznie na nr (85) 745 71 02, lub meilem:ac-dw@uwb.edu.pl ,

– o odstąpieniu  od umowy zakupu,

– o żądaniu wymiany  egzemplarza na wolnego od wad.

Zgłoszenia reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru (faktura).

 

OCHRONA  DANYCH  OSOBOWYCH

Składając zamówienie zakupu książek na stronie internetowej Sprzedawcy, Zamawiający  może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sprzedawcy. Będą one wykorzystywane wyłącznie na potrzeby Sprzedawcy (dane do wystawienia dowodu sprzedaży i adresu wysyłki). Nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.

 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA NA KSIĄŻKI

WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

 

Autor publikacji (książki), tytuł, cena + 5% VAT , ilość egz.

1. …………………………………………………………………………………..

……………………………………..…………………………………………

2. …………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..

3. …………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

 

Dane Zamawiającego i adres do faktury:

…………………………………………….……………..

Telefon …………………………………..

Adres e-mail ………………………………..

NIP zamawiającego (dotyczy klientów instytucjonalnych) ……………………

Adres dostawy (jeżeli jest inny, niż adres Zamawiającego):

……………………………………………………………………………………..

 

Złożenie zamówienia, pociąga za sobą obowiązek zapłaty za publikację łącznie z kosztami  jej przesyłki:
– klienci indywidualni (osoby fizyczne) – przelewem na wskazane konto Sprzedającego;
– klienci instytucjonalni (osoby prawne) – przelewem na wskazane konto Sprzedającego

Oświadczam(my), iż wyrażam(my) zgodę na umieszczenie danych osobowych i adresowych w bazie
danych Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku. Będą one wykorzystywane wyłącznie
na potrzeby Sprzedawcy. Nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.

 

(Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm)

 

 

Podpis konsumenta (Nabywcy)

: …………………………………………………………

(Podpis obowiązuje jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz  należy wypełnić i odesłać łącznie książką  w przypadku  decyzji odstąpienia od umowy zakupu)

Adresat:

Uniwersytet w Białymstoku, Wydawnictwo

ul. Świerkowa 20 B

15-328 Białystok

telefon: +(48) 85 745 71 02, 745 71 20

e-mail: ac-dw@uwb.edu.pl

Ja ……………………………………………………………..

Oświadczam, iż odstępuję od umowy zakupu niżej wymienionych książek:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Data odbioru: …………………………………………….

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: ……………………………………………………..

Numer faktury zakupu:………. …………………………………

Numer konta lub dane adresowe do zwrotu należności: …………………………………………………………………………………..

Podpis konsumenta: …………………………………………………………

(Podpis obowiązuje tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data wypełnienia: …………………….