Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

W przestrzeniach universum i regio. Wiersze dla dzieci współczesnych pisarzy regionu podlaskiego - interpretacje

Anna Nosek

Filologia polska
978-83-7431-481-7
2015
B5
300
28 zł + VAT

Opis książki

Zaproponowana książka, która ma charakter historycznoliteracki i interpretacyjny, służy wyodrębnieniu typowych dla omawianej grupy tekstów kręgów tematycznych i formalnych. Inspirowana jest „nowym regionalizmem” w badaniach literackich, geografią humanistyczną
(szczególnie publikacjami Yi-Fu Tuana), hermeneutyką, ale też kontekstami archetypowymi w interpretacji dzieła literackiego (zwłaszcza wyniesionymi z lektury dzieł Gastona Bachelarda). W książce są prezentowane najlepsze pod względem artystycznym wiersze dla dzieci, ale też niekiedy mniej wybitne, w których rysują się jednak schematy i typowe problemy literatury i kultury dziecięcej. Niewątpliwie ważne są też względy popularyzatorskie i informacyjne oraz przeświadczenie o tym, że warto ukazać wybrane zagadnienia z bogatego repertuaru współczesnych wierszy dla dzieci pisanych przez twórców północno-wschodniego pogranicza Polski, a także przybliżyć sylwetki autorów oraz przede wszystkim ich utwory, które do tej pory nie stanowiły przedmiotu badań naukowych, a które mają szansę wejść do szerszego obiegu literackiego.
Dysertacja została podzielona na dwie zasadnicze części: W przestrzeni universum i W przestrzeni regio. Zaproponowane w nich analizy i interpretacje oscylują między uniwersalizmem i regionalizmem, między tym, co powszechne i dające się zaobserwować w całej współczesnej twórczości wierszowanej dla dzieci (dotyczy to form twórczości, gatunków, tematów prezentowanej przestrzeni) a tym, co partykularne, jednostkowe, lokalne. Eksponują specyfikę, ale też różnorodność formalną i gatunkową oraz łączność i związki analizowanej twórczości wierszowanej dla dzieci z tradycją literacką oraz ze współczesnymi tendencjami w literaturze i kulturze dziecięcej. Z drugiej zaś
strony – wnoszą akcenty problemowe i tematyczne, związane z miejscem, z Polską
północno-wschodnią. (Ze Wstępu).