Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ

Zasady etyki publikacyjnej stosowane
w Wydawnictwie Uniwersytetu w Białymstoku

 

Wydawnictwo UwB stosuje najwyższe standardy publikacyjne i kieruje się przestrzeganiem zasad etyki. W przypadku stwierdzenia nierzetelności naukowej dokumentuje wszelkie jej przejawy oraz informuje odpowiednie podmioty.

Autor, zgłaszając pracę do wydania w Wydawnictwie UwB jest zobowiązany do zagwarantowania pełnej oryginalności dzieła, a także do unikania takich zjawisk, jak:

Autor jest zobowiązany podać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Dzięki opisanemu wyżej postępowaniu można uniknąć takich nieprawidłowości, jak:

W przypadku podejrzenia występowania jednej z wymienionych form nieprzestrzegania zasad etyki publikacyjnej Wydawnictwo zwraca się do Autora
z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i rozstrzygnięcie, czy podejrzenia są uzasadnione i wymagają rewizji pracy lub jej odrzucenia.

W ten sposób gwarantujemy Czytelnikom pewność, że nasze publikacje są tworzone w sposób transparentny, uczciwy i z poszanowaniem autorstwa dzieła.

 

Wydawnictwo UwB przygotowuje do wydania publikacje pracowników Uniwersytetu w Białymstoku, do których przysługuje mu prawo pierwszeństwa opublikowania, jak i inne utwory o charakterze naukowym, dydaktycznym lub popularyzatorskim.

Wszystkie publikacje wydawane w Wydawnictwie UwB, po zgłoszeniu do planu wydawniczego, skompletowaniu materiału autorskiego i wstępnej weryfikacji przez redaktora prowadzącego, kierowane są do recenzji naukowej, której celem jest ocena materiału, wskazanie uchybień, sformułowanie uwag dla Autora i jasnej sugestii dla Wydawnictwa czy praca powinna zostać opublikowana. Następnie Zespół Wydawnictwa, kierując się swoją najlepszą wiedzą i dostępnymi zasobami, przystępuje do prac redakcyjnych.

 

Wybór recenzenta, oświadczenie o braku konfliktu interesów

 

Wydawnictwo UwB kieruje pracę zgłoszoną przez Autora do recenzji naukowej (wydawniczej) do specjalistów z danej dyscypliny naukowej, niepozostających w stosunku pracy z Uniwersytetem w Białymstoku i posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego. Podejmując decyzję o wyborze recenzenta, Wydawnictwo może skorzystać z listy potencjalnych recenzentów (nie mniejszej niż czteroosobowa) wskazanych przez Autora publikacji. Przed przystąpieniem do oceny materiału autorskiego recenzent składa oświadczenie o braku konfliktu interesów, dotyczącego w szczególności:

 

Opracowywanie recenzji

 

 1. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu pracy do publikacji lub jej odrzuceniu.
 2. W recenzji kładziony jest nacisk na poziom merytoryczny, oryginalność stawianych tez i zasadność podejmowanych badań0, metodologię, poprawność formułowanych wniosków i sposób ich prezentacji.
 3. Recenzja powinna być sprawiedliwa, obiektywna, rzetelna, konstruktywna, zgodna z posiadaną wiedzą i wykonana terminowo.
 4. Recenzent jest zobowiązany do ujawniania ewentualnych plagiatów, podejrzenia o plagiat lub zbędną (zduplikowaną) publikację, a także uchybień w przytaczaniu danych (manipulacji danymi).
 5. Recenzent jest zobowiązany do niewykorzystywania wiedzy na temat recenzowanej pracy przed jej publikacją.

 

Autor otrzymuje recenzję do wglądu, ustosunkowuje się do niej na piśmie
i przygotowuje poprawioną wersję utworu.

 

Wszelkie kontakty między Autorem i recenzentem do czasu opublikowania pracy odbywają się wyłącznie za pośrednictwem Wydawnictwa UwB.

 

Odmowa przyjęcia utworu do wydania

 

Wydawnictwo UwB ma prawo do nieprzyjęcia i odmowy wydania utworu, który otrzymał negatywną recenzję. Autor ma prawo odwołania się od decyzji o nieprzyjęciu utworu do wydania. Decyzję, na podstawie uzasadnienia przedłożonego przez Autora, podejmuje Prorektor ds. Nauki UwB, który może, w uzasadnionych przypadkach, zasięgnąć opinii Rady Wydawniczej.

 

 

Zasady etyczne obowiązujące w Czasopismach Naukowych

 publikowanych
przez Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

 

Redakcje wydawanych przez Wydawnictwo UwB czasopism naukowych
w celu utrzymania wysokiej jakości publikowanych artykułów i rzetelności naukowej zachowuje oraz egzekwuje przestrzeganie zasad etycznych, zarówno
w odniesieniu do autorów publikacji naukowych, jak i recenzentów.

 

Obowiązki Autorów

Autorstwo pracy

Autorstwo powinno być ograniczone do tych osób, które wniosły znaczący wkład w koncepcję i realizację badań oraz interpretację publikowanych wyników badań. Przed złożeniem artykułu do redakcji należy upewnić się, że wszyscy autorzy zostali wskazani i zaakceptowali ostateczną wersję tekstu.

Ghostwriting i guest autorship stanowiące przejaw nierzetelności naukowej uznaje się za przekroczenie zasad etycznych. Autorzy zobowiązani są do wskazania wkładu poszczególnych osób w powstanie tekstu. W tym celu składane jest stosowne oświadczenie, dostępne na stronie internetowej czasopisma.

Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, jednak nie ujawniono lub nie wymieniono jego roli
w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z guest authorship mamy do czynienia wówczas, gdy udział danej osoby jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to podano ją jako autora/współautora publikacji.

Ujawnienie i konflikt interesów

Autor powinien ujawnić wszelkie źródła finansowania projektów w swojej pracy, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz wszelkie istotne konflikty interesów, które mogą wpłynąć na jej wyniki lub interpretację.

Standardy składania tekstu

Artykuły składane do czasopisma mogą być wyłącznie oryginalnymi dziełami, nienaruszającymi praw autorskich osób trzecich oraz dotychczas nie były opublikowane i nie zostały złożone w innym wydawnictwie.
W przedkładanym redakcji tekście naukowym wykorzystującym badania własne autora, należy szczegółowo omówić metodologię przeprowadzanych badań. Autor poza tekstem naukowym, powinien dostarczyć redakcji dane nieprzetworzone wykorzystane w pracy. Podawanie fałszywych lub świadomie nieprawdziwych stwierdzeń jest nieetyczne.

Autor nie powinien publikować materiałów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub publikacji pierwotnej. Złożenie tej samej pracy do więcej niż jednej redakcji czasopisma jednocześnie stanowi postępowanie nieetyczne i jest niedozwolone. Za nieetyczne uznaje się także przedkładanie artykułu naukowego, będącego tłumaczeniem tekstu opublikowanego, lub złożonego do innego czasopisma.

Dostęp do danych i utrzymanie danych

Autor powinien dostarczyć dane nieprzetworzone dotyczące pracy przedłożonej do recenzji lub powinien być gotowy umożliwić dostęp do takich danych. Powinien ponadto zachować te dane przez rok od momentu publikacji.

Błędy wykryte po złożeniu tekstu

W przypadku, gdy po złożeniu artykułu autor odkryje błąd lub nieścisłość
w tekście, ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie redakcji.

Oryginalność i plagiat

Autor przekazuje do redakcji wyłącznie oryginalną pracę. Powinien upewnić się, że nazwiska autorów cytowanych w pracy i/lub fragmenty prac cytowanych dzieł zostały w prawidłowy sposób zacytowane lub wymienione. Plagiat jest traktowany jako zachowanie nieetyczne i nieakceptowalne.

 

Wszelkie przypadki naruszenia wskazanych powyżej zasad etycznych stanowią przesłankę odrzucenia artykułu.

 

 

Obowiązki Redaktora naczelnego i Redakcji Czasopism
wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

 

Odpowiedzialność za publikowane teksty

Redaktor naczelny ma obowiązek stosowania się do aktualnego stanu prawnego w zakresie zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu. Ponosi on także odpowiedzialność za decyzje, które ze złożonych artykułów powinny zostać opublikowane. Decyzja o publikacji artykułu oparta jest na recenzjach, opinii redaktora tematycznego oraz Kolegium Wydawniczego. Na decyzję
o publikacji wpływa też ryzyko w zakresie naruszenia praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, plagiatu lub autoplagiatu oraz wątpliwości, co do autorstwa lub współautorstwa artykułu.

Bezstronność

W procesie podejmowania decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu danego tekstu naukowego istotna jest oryginalność, jakość naukowa oraz spójność z tematyką czasopisma, nie pochodzenie autora pracy, jego narodowość, przynależność etniczna, poglądy polityczne, płeć, rasa czy wyznanie.

Poufność

Redakcja nie ujawnia danych o autorach recenzentom ani danych
o recenzentach autorom. Informacje pozyskane w procesie oceny publikacji, jak również odrzucone artykuły, bądź ich fragmenty, nie mogą być wykorzystane
w badaniach własnych przez członków redakcji bądź recenzentów, bez wyraźnej, pisemnej zgody autora.

Zapobieganie konfliktowi interesów

Redakcja nie wyznacza na recenzentów osób, które pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami tekstów lub w innych bezpośrednich relacjach osobistych.

 

Obowiązki Recenzentów

Terminowość

Recenzent, który nie może zrecenzować pracy w ogóle lub w wyznaczonym terminie powinien niezwłocznie poinformować o tym sekretarza redakcji.

Obiektywizm

Recenzje powinny być wykonane obiektywnie, w zgodzie ze standardami etycznymi, w oparciu o argumenty naukowe, w celu podniesienia wartości naukowej tekstu. Krytykę personalną autora uznaje się za niewłaściwą. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy, popierając je odpowiednimi argumentami.

Poufność

Wszystkie recenzowane prace traktowane są jako dokumenty poufne.
Nie można ich okazywać innym osobom, dyskutować na ich temat poza Kolegium Wydawniczym. Nie mogą być też wykorzystywane dla uzyskania korzyści osobistych przez recenzenta.

Anonimowość

Wszystkie recenzje wykonywane są anonimowo. Redakcja nie udostępnia danych autorów recenzentom.

Konflikt interesów

Recenzenci nie powinni recenzować prac, w stosunku, do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem, firmą lub instytucją związanymi z pracą.

Weryfikacja oryginalności tekstu

Recenzent powinien również poinformować sekretarza redakcji
o naruszeniach standardów etycznych przez autora tekstu, (jeśli takie mają miejsce), w tym o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub o podejrzeniu plagiatu.

 

 

Zasady etyczne zostały opracowane na podstawie zaleceń COPE Committee on Publication Ethics (Komisji Etyki Publikacji) zawartych w Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (Kodeks postępowania i wytyczne dotyczące najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism naukowych), COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers (Wskazówki etyczne Komisji Etyki Publikacji dla recenzentów prac naukowych) oraz opracowania Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce.

 

 

PROCEDURA WYDAWNICZA

 1. Na podstawie podanych przez Autora danych (imię i nazwisko, proponowany tytuł publikacji, ilość stron/znaków, format, nakład, rodzaj oprawy, ilość i rodzaj materiału ilustracyjnego, ilość stron kolorowych, planowane indeksy, tłumaczenia) Wydawnictwo UwB sporządza wstępny kosztorys publikacji.
 2. Po zaakceptowaniu przez Dziekana Wydziału i podaniu źródła finansowania Wydawnictwo zamawia recenzje u dwóch samodzielnych recenzentów zewnętrznych (tzn. spoza UwB) z listy zasugerowanych przez Autora niezależnych recenzentów i zawiera z nimi umowę o dzieło.
 3. Po otrzymaniu recenzji wydawniczych Autor ustosunkowuje się do recenzji, nanosi sugerowane poprawki i przekazuje ostateczną wersję pracy do Wydawnictwa.
 4. Wydawnictwo zamawia usługi wydawnicze: redakcje i korekty, skład i redakcję techniczną oraz opracowanie graficzne, tłumaczenia i zawiera umowy zlecenia lub umowy o dzieło (grafik) – stawki wydawnicze na wymienione prace obowiązują od 2007 r.
 5. Następnie monografia trafia do autoryzacji i jednocześnie Autor akceptuje projekt okładki.
 6. Wydawnictwo odpowiada za jakość publikacji (Ustawa 2.0 i Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r.). W związku z powyższym przed oddaniem do druku redaktor prowadzący dokonuje rewizji monografii naukowej oraz weryfikacji tekstu zgodnie z obowiązującymi w drukarni parametrami.
 7. Po zaakceptowaniu przez redaktora Wydawnictwo przydziela numer ISBN i kieruje publikację do druku (zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).
 8. Dystrybucja wydanej publikacji prowadzi Wydawnictwo UwB. Środki ze sprzedaży są przekazywane na konto Uniwersytetu w Białymstoku.

 

 

Proces wydawniczy tomu rozpoczyna się dostarczeniem do Wydawnictwa kompletu materiałów z naniesionymi po recenzji (pozytywnej) poprawkami.