Procedura Wydawnicza

PROCEDURA WYDAWANIA PUBLIKACJI 

W WYDAWNICTWIE UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

Proces wydawniczy inicjuje Autor składając propozycję wydania utworu w harmonogramie wydawniczym, który przygotowywany jest przez Kierownika jednostki do 20 grudnia (lub w innym terminie wskazanym przez Rektora) roku poprzedzającego rok kalendarzowy. Po zakończeniu pracy nad utworem Autor zgłasza się do Wydawnictwa UwB z gotową propozycją wydawniczą przygotowaną poprawnie zarówno pod względem metodycznym, jak i warsztatowym (plik w programie Word) w celu uzgodnienia szczegółów dalszego postępowania. Utwór powinien być oryginalny, a jego poziom nie powinien budzić wątpliwości. 

Na podstawie podanych przez Autora danych (imię i nazwisko, tytuł naukowy, dane kontaktowe, proponowany tytuł publikacji, liczba znaków, format, nakład, rodzaj oprawy, ilość i rodzaj materiału ilustracyjnego, lokalizację ilustracji w publikacji, źródło pochodzenia ilustracji, liczba stron kolorowych, planowane indeksy, tłumaczenia, załączniki i inne materiały dodatkowe) Wydawnictwo UwB sporządza wstępny kosztorys publikacji.

Po zaakceptowaniu przez Kierownika jednostki i podaniu źródła finansowania Wydawnictwo zamawia recenzje u dwóch samodzielnych recenzentów zewnętrznych (tzn. spoza UwB) z listy zasugerowanych przez Autora niezależnych recenzentów i przygotowuje  umowę o dzieło, którą zawiera z nimi Kierownik jednostki.

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 7 listopada 2018 r. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sporządzania wykazów wydawców monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz.U. 2018 poz. 2152), towarzyszącym ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r., poz.1668), Wydawnictwo jest zobligowane do przeprowadzenia rzetelnego procesu recenzyjnego. Zgodny z wymogami rozporządzenia proces recenzowania przyszłej publikacji jest najważniejszym kryterium oceny Wydawnictwa i warunkiem umieszczenia oraz pozostania w przyszłości na liście wydawnictw punktowanych przez Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. W związku z tym Wydawnictwo UwB nie przyjmuje recenzji sporządzanych na zamówienie autorów lub jednostek UwB.

Po otrzymaniu recenzji wydawniczych Autor ustosunkowuje się do recenzji w formie pisemnej i przekazuje ostateczną wersję utworu do Wydawnictwa. 

Wydawnictwo UwB zamawia usługi wydawnicze: redakcje i korekty, skład i redakcję techniczną oraz opracowanie graficzne, tłumaczenia i przygotowuje umowy zlecenia lub umowy o dzieło (grafik) z osobami, które posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tych usług. Umowy związane z realizacją planu wydawniczego zawiera Kierownik jednostki. Następnie monografia trafia do autoryzacji i jednocześnie Autor akceptuje projekt okładki.

Wydawnictwo UwB dokonuje wszelkich starań, aby zapewnić najwyższe standardy akademickie i edytorskie, kierując się wytycznymi COPE i procedurą recenzowania opartą na wskazaniach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ustawa 2.0 i rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r.).
W związku z powyższym, przed oddaniem do druku, redaktor prowadzący dokonuje rewizji monografii naukowej oraz weryfikacji tekstu zgodnie z obowiązującymi w drukarni parametrami.

Po zaakceptowaniu przez redaktora Wydawnictwo przydziela numer ISBN i kieruje publikację do druku (zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

Dystrybucję wydanej publikacji prowadzi Wydawnictwo UwB. Środki ze sprzedaży są przekazywane na konto Uniwersytetu w Białymstoku.

Proces wydawniczy tomu rozpoczyna się dostarczeniem do Wydawnictwa kompletu materiałów z naniesionymi po recenzji (pozytywnej) poprawkami. Od tej daty obowiązują terminy wydania publikacji.

W celu zachowania dbałości o jakość i płynność procesu wydawniczego umieszczamy informację o czasie realizacji poszczególnych etapów produkcyjnych:

zakres prac                        czas realizacji

autoryzacja                         2 do 4 tygodni

skład i redakcja techniczna   2 do 4 tygodni

redakcje i korekty                4 do 8 tygodni

opracowanie graficzne          1 do 2 tygodni

rewizja                                2 do 4 tygodni

druk 2 tygodnie oprawa klejona, 3 tygodnie oprawa twarda

 Cały cykl wydawniczy w Wydawnictwie UwB trwa przeciętnie 3,5 miesiąca.

 

Pliki do pobrania

ProceduraWydawnicza.pdf