Cykl Wydawniczy Czasopism

Organizacja cyklu wydawniczego czasopism wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

1. Cykl wydawniczy inicjuje redaktor naczelny/naukowy danego numeru składając pisemną deklarację dotyczącą terminu jego złożenia w Wydawnictwie Uniwersytetu w Białymstoku.

2. Termin, o którym mowa wyżej, powinien być uzgodniony z Wydawnictwem Uniwersytetu w Białymstoku
i wprowadzony do jego rocznego harmonogramu (harmonogram wydawniczy), który przygotowywany jest do dnia 20 grudnia poprzedzającego rok kalendarzowy.

3. Deklaracja terminu, w którym redakcja przedłoży dany numer czasopisma, powinna być złożona
w Wydawnictwie Uniwersytetu w Białymstoku do dnia 10 grudnia roku poprzedzającego rok kalendarzowy,
a w przypadku czasopism, które zostały zarejestrowane w trakcie roku, w ciągu l4 dni od dnia zarejestrowania czasopisma.

4. Redakcja czasopisma zobowiązana jest niezwłocznie poinformować na piśmie Rektora oraz Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku o likwidacji tytułu lub o zmianach
w częstotliwości jego wydawania.

5. Redakcja czasopisma odpowiada za zebranie tekstów składających się na dany numer czasopisma, uzyskanie ich recenzji oraz zgromadzenie umów licencyjnych na korzystanie z autorskich praw majątkowych do utworów wchodzących w skład danego numeru/tomu czasopisma podpisanych przez poszczególnych autorów tekstów, które otrzymały pozytywną recenzję.

6. Uruchomienie czynności wydawniczych następuje na podstawie kompletu niżej wskazanych materiałów przedłożonych przez redakcję, w terminie zgodnym z harmonogramem wydawniczym:

- plików tekstów składających się na dany numer czasopisma w wersji elektronicznej oraz
w wersji papierowej wraz ze spisem treści, streszczeniami w językach kongresowych, słowami kluczowymi dla poszczególnych tekstów,

- podpisanych przez autorów umów licencyjnych, według przekazanego redakcjom wzoru, dotyczących nieodpłatnego korzystania przez Uniwersytet
w Białymstoku z autorskich praw majątkowych do wszystkich tekstów składających się na dany numer czasopisma,

- listy adresowej autorów tekstów zawartych w danym numerze czasopisma, na podstawie której Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku rozsyła egzemplarze autorskie.

7. Redakcja czasopisma może samodzielnie wykonywać czynności należące do obowiązków Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku, w szczególności określone w zarządzeniu Rektora z dn. 03.02.2015.

8. W przypadku numeru czasopisma złożonego w terminie wynikającym z harmonogramu wydawniczego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku zobowiązuje się wydać je
w terminie do 3 miesięcy od dnia przekazania kompletu materiałów, o których mowa
w zarządzeniu.

9. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, w ciągu 14 dni od dnia odbioru wydrukowanych egzemplarzy czasopisma, przekazuje uzgodnione
z redakcjami liczbę egzemplarzy na potrzeby tychże redakcji oraz rozsyła egzemplarze autorskie wg listy przekazanej przez redakcję.

10. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, w ciągu 14 dni od dnia odbioru wydrukowanych egzemplarzy czasopisma, przekazuje do oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku pojedyncze pliki wszystkich tekstów składających się na dany numer czasopisma w formacie PDF, umożliwiającym ich umieszczenie w Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku oraz innych elektronicznych bazach danych, którymi objęte jest czasopismo.

Pliki do pobrania

Cykl wydawniczy.pdf