Recenzowanie publikacji

RECENZJA NAUKOWA I ZASADY KWALIFIKOWANIA PUBLIKACJI 

DO WYDANIA W WYDAWNICTWIE UWB

Zgodnie z Uchwałą nr 1702 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2015 r. Uniwersytetowi przysługuje pierwszeństwo opublikowania pracowniczego utworu naukowego. Wydawnictwo UwB przygotowuje do wydania publikacje pracowników UwB o charakterze naukowym i dydaktycznym. Jednym
z najistotniejszych komponentów dbałości o wysoki poziom naukowy wydawanych przed Wydawnictwo UwB publikacji jest procedura ich recenzowania. Utwór powinien być oryginalny, a jego poziom nie powinien budzić wątpliwości. Wszystkie publikacje wydawane w Wydawnictwie UwB, po zgłoszeniu do planu wydawniczego, skompletowaniu materiału autorskiego i wstępnej weryfikacji kierowane są do recenzji naukowej. Celem recenzji jest ocena materiału pod względem merytorycznym i formalnym, wskazanie uchybień, sformułowanie uwag dla Autora i jednoznacznej konkluzji, czy praca powinna zostać opublikowana i na jakich warunkach. 

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 7 listopada 2018 r. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sporządzania wykazów wydawców monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz.U. 2018 poz. 2152), towarzyszącym ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r., poz.1668), Wydawnictwo jest zobligowane do przeprowadzenia rzetelnego procesu recenzyjnego. Zgodny z wymogami rozporządzenia, proces recenzowania przyszłej publikacji jest najważniejszym kryterium oceny wydawnictwa i warunkiem umieszczenia oraz pozostania w przyszłości na liście wydawnictw punktowanych przez Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. 

Wybór recenzenta

Wydawnictwo UwB kieruje pracę zgłoszoną przez Autora do recenzji naukowej do specjalistów z danej dyscypliny naukowej, niepozostających w stosunku pracy z Uniwersytetem w Białymstoku i posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego, nieposiadających bezpośrednich relacji osobistych, relacji podległości zawodowej lub bezpośredniej współpracy naukowej z Autorem. Każdy Autor oraz recenzent,
w którego przypadku występuje „konflikt interesów” zobowiązany jest zgłosić ten fakt Wydawnictwu UwB. Podejmując decyzję o wyborze recenzenta Wydawnictwo UwB korzysta z listy potencjalnych recenzentów (co najmniej czterech) wskazanych przez Autora. Wydawnictwo UwB nie przyjmuje recenzji sporządzanych na zamówienie autorów lub jednostek UwB.

Sposób opracowania recenzji

Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu pracy do publikacji lub jej odrzuceniu. W recenzji kładziony jest nacisk na poziom merytoryczny, oryginalność stawianych tez, zasadność podejmowanych badań, metodologię, poprawność formułowanych wniosków. Recenzja powinna być wykonana w sposób obiektywny, rzetelny. Powinna być sprawiedliwa, konstruktywna, zgodna z posiadaną wiedzą i wykonana terminowo. Recenzja nie może stanowić jedynie opisu pracy, lecz jej dobrze uzasadnioną ocenę.

W przypadku postulowania wprowadzenia zmian do recenzowanej książki recenzent może wnioskować
o uzyskanie wglądu w jej zmienioną wersję, aby podjąć ostateczną decyzję w kwestii rekomendowania jej do druku. Uznanie przez recenzenta, iż praca nie spełnia kryteriów i nie kwalifikuje się do druku nie powinno skutkować rezygnacją z wykonania recenzji – w takim przypadku powinien on przygotować dobrze uzasadnioną recenzję z konkluzją negatywną. Recenzent jest zobowiązany do ujawniania ewentualnych plagiatów, podejrzenia o plagiat lub manipulacji danymi. Recenzenta obowiązuje zasada poufności. Nie może on upowszechniać treści recenzji. Jest zobowiązany do niewykorzystywania wiedzy na temat recenzowanej pracy przed jej publikacją.

Warunkowe przyjęcie utworu lub odmowa przyjęcia do wydania

Autor otrzymuje recenzję do wglądu. Powinien pisemnie ustosunkować się do jej treści. Autor powinien poprawić tekst zgodnie z uwagami recenzenta lub pisemnie wyjaśnić, dlaczego nie uwzględnia danej uwagi. Recenzent otrzymuje do wglądu treść odpowiedzi Autora. Wszelkie kontakty między Autorem i recenzentem do czasu opublikowania pracy odbywają się wyłącznie za pośrednictwem Wydawnictwa UwB.

Wydawnictwo UwB ma prawo do odmowy wydania utworu, który otrzymał recenzję negatywną. Autor ma prawo odwołania się od decyzji o nieprzyjęciu utworu do wydania. Decyzję, na podstawie uzasadnienia przedłożonego przez Autora, podejmuje Rektor lub Prorektor ds. Nauki UwB, który może zasięgnąć opinii Rady Wydawniczej.

 

 

 

 

Pliki do pobrania

RecenzjaNaukowa.pdf