O wydawnictwie

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku jest jednostką organizacyjną podległą Rektorowi Uniwersytetu w Białymstoku, a bezpośredni opiekę nad jego działalnością sprawuje Prorektor ds. Nauki.

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku rozpoczęło swoją działalność w 1972 roku jako Sekcja Wydawnicza powołana zarządzeniem kierownika ds. Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W pierwszych latach swojej działalności zajmowało się powielaniem publikacji pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego na potrzeby studentów oraz biblioteki Filii UW.

W 1997 roku białostocka Filia UW usamodzielniła się. W drodze ustawy powołano samodzielną uczelnię - Uniwersytet w Białymstoku. W tym samym roku zreformowano Sekcję Wydawniczą: zgodnie ze Statutem Uniwersytetu w Białymstoku zmieniono nazwę na Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ustanawiając je jednostką ogólnouczelnianą.

W ciągu 15 lat (1997-2012) działalności w oficynie opublikowano 710 tytułów w nakładzie 127 500 egzemplarzy. Edycje Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku rozpowszechniane są na terenie całego kraju oraz za granicą. Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku ukazują sie monografie, prace zbiorowe, materiały konferencyjne, podręczniki, periodyki i informatory. Publikowane tytuły uzyskały szereg nagród i wyróżnień m.in. w 2000 roku - nagrodę specjalną Biura Marketingowego Megaron za najlepiej wydaną książkę akademicką - Józef Maroszek, Pogranicze Litwy i Korony w planach Zygmunta Augusta; w 2002 roku - nagrodę specjalną Magazynu Książki - Biblioteka Analiz za najlepiej wydaną książkę akademicką - Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, pod red. Jolanty Sztachelskiej i Elżbiety Dąbrowicz oraz wyróżnienie Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych za książkę autorstwa Antoniego Mironowicza pt. Kościół prawosławny w dziejach dawnej Rzeczypospolitej; w 2004 roku - wyróżnienie jury konkursu na najlepszą książkę akademicką za publikację pt. Starobiałoruska lite­ratura XI-XVIII w., pod. red. Haliny Twaranowicz.

Czytaj więcej...