Monografia naukowa

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO  z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

§ 10.1. Monografia naukowa jest to recenzowana publikacja książkowa:

1) przedstawiająca określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy;

2) opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.

      2. Monografią naukową jest również:

1) recenzowany i opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym przekład:

      a) na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury,

      b) na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim;

2) edycja naukowa tekstów źródłowych.

Monografie naukowe

według Rozporządzenia MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r.

Monografie naukowe wydane przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie wydawnictw

zgodnie z wykazem wydawnictw

Monografie naukowe wydanych przez wydawnictwa niezamieszczone w wykazie wydawnictw

20 punktów

Monografie naukowe w przypadku działalności naukowej prowadzonej w ramach dyscyplin naukowych należących do dziedzin nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk teologicznych

powiększona wartość z wykazu:
200 punktów + 50%
80 punktów+ 25%

Monografia naukowa, która uzyskała pozytywny wynik oceny eksperckiej / dotyczy dziedzin nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk teologicznych /

100 punktów

 

Rozdział w monografii naukowej o wartości 200 pkt

50 punktów

Rozdział w monografii naukowej o wartości 80 pkt

20 punktów

Rozdział w monografii naukowej o wartości 20 pkt

5 punktów

Rozdział w monografii o wartości 200 pkt w przypadku działalności naukowej prowadzonej w ramach dyscyplin naukowych należących do dziedzin nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk teologicznych

75 punktów

 

Redakcja naukowa monografii o wartości 200 pkt

100 punktów

Redakcja naukowa monografii o wartości 80 pkt

20 punktów

Redakcja naukowa monografii o wartości 20 pkt

5 punktów

Redakcja naukowa monografii o wartości 200 pkt w przypadku działalności naukowej prowadzonej w ramach dyscyplin naukowych należących do dziedzin nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk teologicznych

150 punktów

Redakcja naukowa monografii, która uzyskała pozytywny wynik oceny eksperckiej /dotyczy dziedzin nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk teologicznych/

20 punktów

 

Tłumaczenie

50% wartości punktowej

 

Edycja tekstów źródłowych

50% wartości punktowej

 

Edycja tekstów źródłowych, w przypadku gdy monografia powstała w wyniku realizacji projektów wymienionych w Rozporządzeniu

100% wartości punktowej