Zasady Etyki Publikacyjnej

ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ STOSOWANE 

W WYDAWNICTWIE UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

Wydawnictwo UwB stosuje najwyższe standardy publikacyjne i kieruje się przestrzeganiem zasad etyki.
W przypadku stwierdzenia nierzetelności naukowej dokumentuje wszelkie jej przejawy oraz informuje odpowiednie podmioty.

Autor, zgłaszając pracę do wydania w Wydawnictwie UwB, jest zobowiązany do zagwarantowania pełnej oryginalności dzieła, a także do unikania takich zjawisk, jak:

- plagiat, czyli przywłaszczenie cudzego utworu w całości bądź w części,

- autoplagiat (zduplikowanie publikacji), czyli opublikowanie własnego utworu w całości lub w części w więcej niż jednym wydawnictwie.

Autor jest zobowiązany podać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Dzięki opisanemu wyżej postępowaniu można uniknąć takich nieprawidłowości, jak:

- autorstwo widmo (ang. ghost authorship), czyli pominięcie 

w wykazie autorów osób. które przyczyniły się do powstania pracy,

- autorstwo gościnne lub grzecznościowe (ang. guest authorship), czyli przypisanie autorstwa osobom, które nie mają wkładu w przedłożone opracowanie.

W przypadku podejrzenia występowania jednej z wymienionych form nieprzestrzegania zasad etyki publikacyjnej Wydawnictwo zwraca się do Autora z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i rozstrzygnięcie, czy podejrzenia są uzasadnione i wymagają rewizji pracy lub jej odrzucenia.

W ten sposób gwarantujemy Czytelnikom pewność, że nasze publikacje są tworzone w sposób transparentny, uczciwy i z poszanowaniem autorstwa dzieła.

Wydawnictwo UwB przygotowuje do wydania publikacje pracowników Uniwersytetu w Białymstoku, do których przysługuje mu prawo pierwszeństwa opublikowania, jak i inne utwory o charakterze naukowym, dydaktycznym lub popularyzatorskim.

Wszystkie publikacje wydawane w Wydawnictwie UwB, po zgłoszeniu do planu wydawniczego, skompletowaniu materiału autorskiego i wstępnej weryfikacji przez redaktora prowadzącego, kierowane są do recenzji naukowej, której celem jest ocena materiału, wskazanie uchybień, sformułowanie uwag dla Autora
i jasnej sugestii dla Wydawnictwa czy praca powinna zostać opublikowana. Następnie Zespół Wydawnictwa, kierując się swoją najlepszą wiedzą i dostępnymi zasobami, przystępuje do prac redakcyjnych.

Wybór recenzenta, oświadczenie o braku konfliktu interesów

Wydawnictwo UwB kieruje pracę zgłoszoną przez Autora do recenzji naukowej (wydawniczej) do specjalistów
z danej dyscypliny naukowej, niepozostających w stosunku pracy z Uniwersytetem w Białymstoku
i posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego. Podejmując decyzję o wyborze recenzenta, Wydawnictwo UwB może skorzystać z listy potencjalnych recenzentów (nie mniejszej niż czteroosobowa) wskazanych przez Autora publikacji. Przed przystąpieniem do oceny materiału autorskiego recenzent składa oświadczenie o braku konfliktu interesów, dotyczącego w szczególności:

- bezpośrednich relacji osobistych z Autorem (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),

- relacji podległości zawodowej z Autorem,

- bezpośredniej współpracy naukowej z Autorem.

Opracowywanie recenzji 

1. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu pracy do publikacji lub jej odrzuceniu.

2. W recenzji kładziony jest nacisk na poziom merytoryczny, oryginalność stawianych tez i zasadność podejmowanych badań, metodologię, poprawność formułowanych wniosków i sposób ich prezentacji.

3. Recenzja powinna być sprawiedliwa, obiektywna, rzetelna, konstruktywna, zgodna z posiadaną wiedzą
i wykonana terminowo.

4. Recenzent jest zobowiązany do ujawniania ewentualnych plagiatów, podejrzenia 

o plagiat lub zbędną (zduplikowaną) publikację, a także uchybień w przytaczaniu danych (manipulacji danymi).

5. Recenzent jest zobowiązany do niewykorzystywania wiedzy na temat recenzowanej pracy przed jej publikacją.

Autor otrzymuje recenzję do wglądu, ustosunkowuje się do niej na piśmie i przygotowuje poprawioną wersję utworu. 

Wszelkie kontakty między Autorem i recenzentem do czasu opublikowania pracy odbywają się wyłącznie za pośrednictwem Wydawnictwa UwB.

Wydawnictwo UwB ma prawo do nieprzyjęcia i odmowy wydania utworu, który otrzymał negatywną recenzję. Autor ma prawo odwołania się od decyzji o nieprzyjęciu utworu do wydania. Decyzję, na podstawie uzasadnienia przedłożonego przez Autora, podejmuje Rektor lub Prorektor ds. Nauki UwB, który może,
w uzasadnionych przypadkach, zasięgnąć opinii Rady Wydawniczej.

 

Pliki do pobrania

ZasadyEtyki.pdf