Oświadczenie Autora

OŚWIADCZENIE AUTORA O ORYGINALNOŚCI DZIEŁA

 

 

Oświadczam, że jestem autorem / współautorem (niepotrzebne skreślić) monografii / artykułu / recenzji / sprawozdania (niepotrzebne skreślić) o tytule:

 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

oraz że jest to dzieło oryginalne, że nie było ono wcześniej publikowane, że przysługują mi do niego prawa autorskie i majątkowe, i że jego publikacja nie naruszy praw osób trzecich (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity: Dz. U. z 200 6 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). W pełni ponoszę odpowiedzialność za rzetelność naukową przygotowanego tekstu i jestem świadomy/a konsekwencji w przypadku jej braku.

 

 

 

 

 

 

...............................................                                                           ............................................

Miejscowość i data                                                                                       Czytelny podpis 

 

Pliki do pobrania

Oswiadczenie_Autor.docx