Recenzja naukowa

Recenzja naukowa i zasady kwalifikowania monografii naukowej do wydania
w Wydawnictwie Uniwersytetu

 

1.     Uniwersytetowi przysługuje pierwszeństwo opublikowania pracowniczego utworu naukowego. Wydawnictwo przygotowuje do wydania monografie naukowe pracowników

2.     Wysoki poziom naukowy wydawanych przez Wydawnictwo monografii naukowych zapewnia obiektywna procedura recenzowania.

3.     Publikacja powinna być zgodna z definicją monografii naukowej, określoną przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

4.     Podstawą skierowania publikacji do recenzji naukowej jest jej zgłoszenie do planu wydawniczego, skompletowanie materiału autorskiego, wstępna weryfikacja przez Radę Wydawnictwa i zapewnienie finansowania przez kierownika jednostki lub podpisanie przez podmiot zewnętrzny umowy wydawniczej.

5.        Podejmując decyzję o wyborze recenzenta Wydawnictwo korzysta z listy potencjalnych recenzentów (co najmniej czterech) zaproponowanej przez jednostkę organizacyjną w przypadku publikacji naukowej pracownika Uniwersytetu lub przez autora niebędącego pracownikiem Uniwersytetu.

6.     Tożsamość wybranych recenzentów nie jest znana autorowi (single-blind review). Rozwiązanie chroni recenzentów przed wywieraniem na nich wpływu.

7.     Wydawnictwo nie przyjmuje recenzji sporządzanych na zamówienie autorów lub jednostek Uniwersytetu.

8.     Wydawnictwo kieruje monografię naukową pracownika do recenzji naukowej do dwóch niezależnych specjalistów z danej dyscypliny naukowej, niepozostających w stosunku pracy z Uniwersytetem w Białymstoku i posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora spoza jednostki afiliowanej przez autora publikacji, z zastrzeżeniem pkt 10.

9.     W przypadku monografii naukowej osoby niebędącej pracownikiem Uniwersytetu recenzentem może być pracownik Uniwersytetu z danej dyscypliny naukowej posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora  spoza jednostki afiliowanej przez autora publikacji.

10.   Recenzentem może być osoba nieposiadającą stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej jeżeli Rada Wydawnictwa uzna, że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których ta publikacja dotyczy.

11.   Recenzent podpisuje oświadczenie o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:

1)    bezpośrednie relacje osobiste (np. pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński, powinowactwo, konflikt),

2)    relacje podległości zawodowej,

3)    bezpośrednią współpracę naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

12. Celem recenzji naukowej jest ocena materiału pod względem merytorycznym
i formalnym, wskazanie uchybień, sformułowanie uwag dla autora.

13. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznaczną konkluzją niesprzeczną z treścią recenzji o dopuszczeniu tekstu  do publikacji, odrzuceniu go lub konieczności wprowadzenia poprawek.

14.   Recenzja zawiera ocenę poziomu merytorycznego, oryginalności stawianych tez, zasadności podejmowanych badań, metodologii, poprawności formułowanych wniosków zgodnie z kryteriami oceny publikacji zawartymi w przesłanym recenzentowi formularzu recenzji.

15.   Recenzja powinna być konstruktywna, zgodna z posiadaną wiedzą i wykonana terminowo, nie może stanowić jedynie opisu pracy, lecz jej dobrze uzasadnioną ocenę. W przypadku postulowania wprowadzenia zmian do recenzowanej monografii recenzent może wnioskować o uzyskanie wglądu w jej zmienioną wersję, aby podjąć ostateczną decyzję w kwestii rekomendowania jej do druku. Uznanie przez recenzenta, iż praca nie spełnia kryteriów i nie kwalifikuje się do druku nie powinno skutkować rezygnacją z wykonania recenzji – w takim przypadku powinien on przygotować dobrze uzasadnioną recenzję z konkluzją negatywną. Recenzent jest zobowiązany do ujawniania ewentualnych plagiatów, podejrzenia o plagiat lub manipulacji danymi. Do ponownej recenzji publikacja może być skierowana tylko raz.

16.   Recenzenta obowiązuje zasada poufności. Nie może on upowszechniać treści recenzji. Jest zobowiązany do niewykorzystywania wiedzy na temat recenzowanej pracy przed jej publikacją.

17. Autor otrzymuje egzemplarz recenzji. Powinien pisemnie ustosunkować się do jej treści. Autor powinien poprawić tekst zgodnie z uwagami recenzenta lub pisemnie wyjaśnić, dlaczego nie uwzględnia danej uwagi. Recenzent otrzymuje treść odpowiedzi autora. Kontakty między autorem i recenzentem do czasu otrzymania recenzji odbywają się wyłącznie za pośrednictwem Wydawnictwa.

18. Wydawnictwo ma prawo do odmowy wydania utworu, który otrzymał recenzję negatywną.

19. Autor ma prawo odwołania się od rozstrzygnięcia o nieprzyjęciu utworu do wydania. Decyzję, na podstawie uzasadnienia przedłożonego przez autora, podejmuje Rada Wydawnictwa .

20. Proces recenzowania monografii naukowej jest ważnym kryterium oceny wydawnictwa i warunkiem umieszczenia oraz pozostania w przyszłości na liście wydawnictw punktowanych sporządzonej przez ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego.

 

 

Recenzje wydawnicze i zasady kwalifikowania publikacji do wydania
w Wydawnictwie Uniwersytetu

 

1.     Wysoki poziom wydawanych przez Wydawnictwo publikacji zapewnia obiektywna procedura recenzowania.

2.     Podstawą skierowania publikacji do recenzji wydawniczej jest jej zgłoszenie do planu wydawniczego, skompletowanie materiału autorskiego, wstępna weryfikacja przez Radę Wydawnictwa i zapewnienie finansowania przez kierownika jednostki lub podpisanie przez podmiot zewnętrzny umowy wydawniczej.

3.     Celem recenzji jest ocena materiału pod względem merytorycznym
i formalnym, wskazanie uchybień, sformułowanie uwag dla autora.

4.        Podejmując decyzję o wyborze recenzenta Wydawnictwo korzysta z listy potencjalnych recenzentów (co najmniej czterech) zaproponowanej przez jednostkę organizacyjną w przypadku publikacji pracownika Uniwersytetu lub autora niebędącego pracownikiem Uniwersytetu. Rada Wydawnictwa może dokonać wyboru recenzenta spoza tej listy.

5.     Tożsamość wybranych recenzentów nie jest znana autorowi (single-blind review). Rozwiązanie chroni recenzentów przed wywieraniem na nich wpływu.

6.     Wydawnictwo nie przyjmuje recenzji sporządzanych na zamówienie autorów lub jednostek Uniwersytetu.

7.     Wydawnictwo kieruje publikację o charakterze dydaktycznym pracownika do recenzji wydawniczej do dwóch niezależnych specjalistów z danej dyscypliny naukowej, niepozostających w stosunku pracy z Uniwersytetem w Białymstoku i posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora spoza jednostki afiliowanej przez autora publikacji, z zastrzeżeniem pkt 9.

8.     W przypadku publikacji o dydaktycznym osoby niebędącej pracownikiem Uniwersytetu recenzentem może być pracownik Uniwersytetu z danej dyscypliny naukowej posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora spoza jednostki afiliowanej przez autora publikacji.  

9.        Recenzentem może być osoba nieposiadającą stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej jeżeli Rada Wydawnictwa uzna, że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których ta publikacja dotyczy.

10.   Recenzent podpisuje oświadczenie o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:

1)    bezpośrednie relacje osobiste (np. pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński, powinowactwo, konflikt),

2)    relacje podległości zawodowej,

3)    bezpośrednią współpracę naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

11. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznaczną konkluzją niesprzeczną z treścią recenzji o dopuszczeniu tekstu  do publikacji, odrzuceniu go lub konieczności wprowadzenia poprawek.

12.   Recenzja powinna być konstruktywna, zgodna z posiadaną wiedzą i wykonana terminowo, nie może stanowić jedynie opisu pracy, lecz jej dobrze uzasadnioną ocenę. W przypadku postulowania wprowadzenia zmian do recenzowanej książki recenzent może wnioskować o uzyskanie wglądu w jej zmienioną wersję, aby podjąć ostateczną decyzję w kwestii rekomendowania jej do druku. Uznanie przez recenzenta, iż praca nie spełnia kryteriów i nie kwalifikuje się do druku nie powinno skutkować rezygnacją z wykonania recenzji – w takim przypadku powinien on przygotować dobrze uzasadnioną recenzję z konkluzją negatywną. Recenzent jest zobowiązany do ujawniania ewentualnych plagiatów, podejrzenia o plagiat lub manipulacji danymi. Do ponownej recenzji publikacja może być skierowana tylko raz.

13.   Recenzenta obowiązuje zasada poufności. Nie może on upowszechniać treści recenzji. Jest zobowiązany do niewykorzystywania wiedzy na temat recenzowanej pracy przed jej publikacją.

14. Autor otrzymuje egzemplarz recenzji. Powinien pisemnie ustosunkować się do jej treści. Autor powinien poprawić tekst zgodnie z uwagami recenzenta lub pisemnie wyjaśnić, dlaczego nie uwzględnia danej uwagi. Recenzent otrzymuje treść odpowiedzi autora. Kontakty między autorem i recenzentem do czasu otrzymania recenzji odbywają się wyłącznie za pośrednictwem Wydawnictwa.

15. Wydawnictwo ma prawo do odmowy wydania utworu, który otrzymał recenzję negatywną.

16. Autor ma prawo odwołania się od decyzji o nieprzyjęciu utworu do wydania. Decyzję, na podstawie uzasadnienia przedłożonego przez autora, podejmuje Rada Wydawnictwa.

Pliki do pobrania

recenzja.pdf