O Nas

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku jest jednostką organizacyjną podległą Rektorowi Uniwersytetu w Białymstoku.

W 1972 roku rozpoczęła działalność Sekcja Wydawnicza powołana zarządzeniem kierownika ds. Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W pierwszych latach istnienia zajmowano się powielaniem publikacji pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego na potrzeby studentów oraz biblioteki Filii UW.

19 czerwca 1997 roku Sejm Rzeczypospolitej uchwalił ustawę powołującą z dniem 1 października 1997 roku Uniwersytet w Białymstoku. W tym samym roku zreformowano Sekcję Wydawniczą: zgodnie ze Statutem Uniwersytetu w Białymstoku zmieniono nazwę na Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ustanawiając je jednostką ogólnouczelnianą.

Misją Wydawnictwa jest wspieranie społeczności akademickiej w promowaniu dokonań naukowych oraz tworzeniu dobrego wizerunku Uniwersytetu w Białymstoku. Przez profesjonalizm edytorski, etykę zawodową, rzetelność recenzji i dobre praktyki wydawnicze zapewniamy bardzo wysoki poziom wydawanych publikacji, o czym świadczą liczne nominacje, wyróżnienia i nagrody przyznawane Wydawnictwu w prestiżowych konkursach skierowanych do wydawców.

W ciągu 22 lat (1997-2019) działalności w oficynie opublikowano 1129 tytułów w nakładzie 183164 egzemplarzy. Edycje Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku rozpowszechniane są na terenie całego kraju oraz za granicą. Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku ukazują się monografie, prace zbiorowe, materiały konferencyjne, podręczniki, periodyki, informatory oraz czasopisma naukowe. W omawianym okresie ukazało się 17 tytułów czasopism – 179 numerów w nakładzie 28230 egzemplarzy. Czasopisma publikowane w Wydawnictwie Uniwersytetu w Białymstoku indeksowane są w następujących bazach: CEJSH, IC Journals Master List, PBN – Polska Bibliografia Naukowa, CEEOL,  BazHum, ERIH Plus, DOAJ, DBLP Computer Science Bibliography, Baz Ekon, Scopus, EBSCO, Index Copernicus.

Wydawane tytuły uzyskały szereg nagród i wyróżnień:

- w 2000 roku – nagrodę specjalną ATENA  za najlepiej wydaną książkę akademicką –Józef Maroszek, Pogranicze Litwy i Korony w planach Zygmunta Augusta;

- w 2002 roku – nagrodę specjalną Magazynu Literackiego Książki Biblioteka Analiz za najlepiej wydaną książkę akademicką – Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, pod red. Jolanty Sztachelskiej i Elżbiety Dąbrowicz;

- w 2002 roku wyróżnienie Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych za książkę autorstwa Antoniego Mironowicza Kościół prawosławny w dziejach dawnej Rzeczypospolitej;

- w 2004 roku – wyróżnienie jury konkursu na najlepszą książkę akademicką za publikację Starobiałoruska literatura XI-XVIII w., pod red. Haliny Twaranowicz;

- w 2007 roku nagrodę „Polityki” w dziedzinie najnowszej historii Polski przyznano Krzysztofowi Buchowskiemu za książkę Litwomani i polonizatorzy. Mity, wzajemne postrzeganie i stereotypy w stosunkach polsko-litewskich w pierwszej połowie XX wieku;

- w 2012 roku wyróżnienie za najlepszą książkę akademicką AKADEMIA– Stosunki polsko-białoruskie w XX wieku autorstwa Heleny Głogowskiej;

- w 2013 roku nagroda główna – Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za książkę Violetty Wejs-Milewskiej Wykluczeni – wychodźstwo, kraj. Studia z antropologii emigracji XX wieku (idee, osobowości, instytucje);

- w roku 2013 wyróżnienie za najlepszą książkę akademicką w XVII Poznańskich Dniach Książki Naukowej za Dzieje województwa podlaskiego do 1795 roku, autorstwa Józefa Maroszka;

- w roku 2016 nominacja w Konkursie Gaudeamus na XX Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie za książkę ks. Archimandryty Warsonofiusza (Doroszkiewicza) Dzieje wschodnich Rzymian.

- w roku 2018 nominacja w Konkursie Gaudeamus na XXII Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie za książkę Małgorzaty Dolistowskiej W poszukiwaniu tożsamości miasta. Architektura i urbanistyka Białegostoku w latach 1795-1939.

Wydawnictwo uczestniczyło w międzynarodowych wystawach Polskiej Książki Naukowej w Londynie, Kijowie, Wilnie, Petersburgu, Moskwie, Watykanie, Madrycie, Wiedniu, Paryżu, Monachium oraz w konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych, a także w ogólnopolskich sympozjach i prestiżowych targach książki akademickiej m.in. w Poznaniu, Warszawie, Krakowie.

Publikacje autorów Uniwersytetu w Białymstoku znajdują się w następujących bibliotekach:

-          Bayerischen Staatsbibliothek, Germany;

-          Cambridge University Library, United Kingdom;

-          Columbia University, United States of America;

-          Elmer Holmes Bobst Library, United States of America;

-          Harvard University, United States of America;

-          Herder Institut, e.V., Germany;

-          Indiana University, United States of America;

-          Library of Congress, United States of America;

-          Princeton University, United States of America;

-          Stanford University, United States of America;

-          Stätsbibliothek zu Berlin, Germany;

-          The British Library, United Kingdom;

-          The New York Public Library, United States of America;

-          The University of Chicago Library, United States of America;

-          Universitätsbibliothek Bern, Switzerland;

-          Universitätsbibliothek der Humboldt – Universität zu Berlin;

-          University of Illinois, United States of America;

-          University of Toronto, Canada;

-          University of Manitoba Materials, United States of America;

-          University of Michigan Library, United States of America;

-          University of Pittsburgh, United States of America;

-          Yale University Library, United States of America.

Wydawnictwo dokłada wszelkich starań, aby wydawane przez nas książki prezentowały wysoki poziom merytoryczny i edytorski. Doświadczony i sprawdzony zespół redakcyjny gwarantuje kompleksową, profesjonalną opiekę edytorską, staranne opracowanie językowo-stylistyczne i edytorsko-techniczne, indywidualny projekt graficzny wnętrza i okładki. Utrzymujemy osobisty, przyjazny kontakt z Autorami podczas pracy nad tekstem i szatą graficzną publikacji.

Aktualnie Zespół Wydawnictwa składa się z osób:

redaktor naczelna: dr Beata Edyta Dworakowska

redaktor techniczny: mgr Stanisław Żukowski

specjalista ds. dystrybucji:  Kinga Dolida

specjalista ds. dystrybucji: mgr Artur Lisowski

 

            W maju 2007 roku redaktorem naczelnym Wydawnictwa została mgr Elżbieta Kozłowska-Świątkowska, absolwentka filologii polskiej i kursów edytorskich, poetka, pisarka, eseistka, biograf, redaktor i edytor książek literackich i naukowych. Jako redaktor-wydawca pracuje od 1982 roku, kolejno jako redaktor merytoryczny, kierownik literacki, dyrektor i redaktor naczelna oficyn wydawniczych; początkowo w Krajowej Agencji Wydawniczej, następnie w Wydawnictwie Artystycznym „Nowa Era”, Oficynie Wydawniczej „Twoja Książka”, Oficynie Wydawniczej „Wybór”, Wydawnictwie „Domu Książki”, Wydawnictwie Uniwersyteckim Trans Humana. Współpracowała z Współczesną Oficyną Supraską i Fundacją im. Leopolda Kronenberga, a także z Wydawnictwem Kurii Arcybiskupiej i Metropolitalnej w Białymstoku, z Polskim Towarzystwem Historycznym w Białymstoku oraz wydawnictwami w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i w Szwecji. W swoim dorobku edytorskim ma blisko 400 tytułów, w tym albumy, monografie, klasykę polską i obcą, publikacje naukowe, podręczniki. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych oraz The International Biographical Center (Cambridge) i American Biographical Institute (ABI).

Wydawnictwo na zasadzie outsourcingu współpracuje z siedmioma redaktorami merytorycznymi i czterema redaktorami technicznymi. Opracowanie graficzne wykonuje czterech grafików. Osoby te posiadają wysokie referencje zawodowe.

Publikacje Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku, nowości i zapowiedzi wydawnicze są zamieszczane w dodatku do „Forum Akademickiego”.

Edycje są dostępne na stronie internetowej Wydawnictwa pod adresem www.wydawnictwo.uwb.edu.pl.

Książki publikowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku można nabyć w księgarniach na terenie całego kraju m.in. w księgarniach naukowych w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Lublinie, Katowicach, Gdańsku, Olsztynie, Bydgoszczy, Poznaniu.