Procedura wydawania publikacji

Procedura wydawania publikacji w Wydawnictwie Uniwersytetu

 

1.     Autor składa propozycję wydania publikacji w planie wydawniczym jednostki.

2.     Kierownik jednostki przekazuje plan wydawniczy jednostki do wydawnictwa w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok kalendarzowy, którego plan dotyczy.   Nowelizację planu wydawniczego jednostki na dany rok kalendarzowy przesyła do wydawnictwa kierownik jednostki w terminie do 30 maja danego roku.

3.     Rada wydawnictwa zatwierdza plan wydawniczy sporządzony przez redaktora naczelnego na podstawie planów wydawniczych jednostek oraz zamówień złożonych przez podmioty zewnętrzne, w tym osoby fizyczne.

4.     Umieszczenie publikacji w planie wydawniczym nie oznacza decyzji o jej opublikowaniu a jedynie zarezerwowanie środków finansowych przez kierownika jednostki w razie rozpoczęcia procesu wydawniczego.

5.     Autor przy zgłoszeniu publikacji podaje:

1)    dane osobowe: imię i nazwisko, stopień naukowy/ tytuł naukowy, dane kontaktowe,

2)    proponowany, roboczy tytuł publikacji,

3)    liczbę znaków, format, nakład, rodzaj oprawy,

4)    ilość i rodzaj materiału ilustracyjnego, lokalizację ilustracji w publikacji, tabele, wzory, wykresy, rysunki, wzory matematyczne , inne,

5)    liczbę stron kolorowych,

6)    planowane indeksy,

7)    tłumaczenia, załączniki i inne materiały dodatkowe)

6.     Wydawnictwo na podstawie danych, o których mowa w pkt 5 ppkt 3-7, sporządza wstępny kosztorys publikacji.

7.     Kierownik jednostki akceptuje kosztorys oraz wskazuje źródło finansowania publikacji pracownika. Wydawnictwo zawiera z autorem umowę licencyjną.

8.     W przypadku publikacji zewnętrznej lub współfinansowanej przez podmiot zewnętrzny redaktor naczelny przesyła do akceptacji kosztorys publikacji. Po akceptacji kosztorysu zawierana jest umowa na publikację. Wydawnictwo zawiera z autorem umowę licencyjną.

9.     Rada wydawnictwa w szczególności po zapoznaniu się z recenzjami, kosztami wydania publikacji kieruje publikację do wydania lub odmawia jej skierowania do wydania. Zasady recenzowania uregulowano odrębnie.

10. Wydawnictwo zamawia usługi wydawnicze: recenzje, redakcje i korekty, skład i redakcję techniczną oraz opracowanie graficzne, indeksy, tłumaczenia i przygotowuje umowy cywilnoprawne z osobami, które posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tych usług. Umowy związane z realizacją usług wydawniczych zawiera redaktor naczelny.

11. Tekst publikacji jest co najmniej trzykrotnie czytana przez redaktora/korektora i autora. Autor zatwierdza tekst do druku i akceptuje projekt okładki.

12. W celu wykluczenia możliwości plagiatu publikacja jest sprawdzana programem antyplagiatowym (Similarity Check w Crossref, Plagiat.pl lub innym).

13. Wydawnictwo dokonuje wszelkich starań, aby zapewnić najwyższe standardy akademickie i edytorskie, kierując się wytycznymi copyright i procedurą recenzowania opartą na wskazaniach ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

14. Redaktor prowadzący dokonuje rewizji monografii naukowej,

15. Redaktor techniczny weryfikuje tekst zgodnie z parametrami obowiązującymi w wydawnictwie i w drukarni.

16. Wydawnictwo przydziela monografii numer ISBN i kieruje publikację do druku.

17. Wydawnictwo prowadzi dystrybucję wydanej publikacji.

18. Środki finansowe ze sprzedaży publikacji są przekazywane na konto Uniwersytetu w Białymstoku.

19. Proces wydawniczy publikacji rozpoczyna się dostarczeniem do Wydawnictwa kompletu materiałów z naniesionymi po recenzjach poprawkami. Od tej daty obowiązują terminy wydania publikacji.

20. W celu zachowania dbałości o jakość i płynność procesu wydawniczego trwajągo przeciętnie ok 3,5 miesiąca, poniżej przybliżony czasie realizacji poszczególnych prac:

 

autoryzacja                                         2 do 4 tygodni

skład i redakcja techniczna                2 do 4 tygodni

redakcje i korekty                               4 do 8 tygodni

opracowanie graficzne                       1 do 2 tygodni

rewizja                                                2 do 4 tygodni

druk                                        2 tygodnie oprawa klejona, 3 tygodnie oprawa twarda

 

Pliki do pobrania

procedura.pdf